01-1 Poutnici

Where Angels Used to Tread

People in a file kneeling in a bare country close to the blatant sky, rising, proceeding in song, bending their knees into prayer, getting up, and time and time again, like the chorus from a Greek tragedy, treading their pilgrims’ way - to what Delphi?

Withered women in church pews, mothers of mothers-and-fathers of fathers-and-mothers, their dark creviced laps broad-spread with sitting, their hair hidden in penitence. Here, their sinewed hands, with knuckles protruding, come to grips with the rough-hewn timber of the pews, the years of the tree with the wrinkles of man.

Many a photograph's eye is mere ogling on lives of others; many a snapshot sheer shameless theft from a life close to ours: there’s the sensational shot of "the lion in the hour of his meekness", of the pop-star in the stables, of the lord chamberlain tying the lace of his shoe... Behold: proof manifest that the man in the public eye, he too "is only human", that the worker has his rest, the comedian his boredom,the policeman his doze... As though we found man's face revealed only when caught at something other than we suppose his own.

But what, then, is his own? And who is he, at heart? How many likenesses round up the attributes of the world? The world is a racecourse,a roof for the night,a battlefield, a maze, a brisk highway, a forest dark and deep... The world is a way, too, of godly pilgrimage, and a place for prayer. Not with the onlookers lens did Markéta Luskačová look at her pilgrims: she sees with living eyeballs. There was part of their time to be lived with them, part of their way to be shared, to have them trust her with their artless face and let her glimpse them pondering without heed, in resignation, sorrow, silence. The proud humility of these pilgrims might speak the words of Oedipus as Sophocles had spelt them:

And Time, my brother, who knew me when I was small,

now knows me in my greatness too. l was born thus,

nor shall I change any more.

Photography, prized as a document, in this outgrows itself: becoming the poetical testimony of the spiritual image of man, our contemporary and of a pilgrimage so rare in our place and time.

Gospel-land... "The world used to be much more beautiful... A place where angels used to tread..."" (Katarina Fujková, 1967).

Josef Topol

(translated by Franz H.Wurm)

Kde chodí andělé

Klečící zástup v holé krajině, blízko širého nebe, který jde, zpívá, pokleká, modlí se, vstává a jde - podobný chóru z antické tragédie, putujícímu znovu a znovu - do jakých Delf?

Staré ženy v kostelních lavicích, matky pokolení, s temnými rozsedlými klíny, s kajícně zahalenými vlasy. Jejich žilnaté ruce s vystouplými klouby se tu setkávají s hrubě tesaným dřevem kostelních lavic, léta stromu s vráskami člověka.

Je mnoho fotografování, které je pouhým očumováním života druhých, jsou "momentky", kradené bezostyšně z života bližních, jsou "senzační snímky", které zachytí "lva ve chvilce něhy", hvězdu popmusic v dostihové stáji, lorda komořího, zavazujícího si tkaničku u boty... Hle, důkazy o tom, že veřejný činitel je "také jen člověk", že dělník odpočívá, komik se nudí, strážník podřimuje... Jako bychom jeho lidskou tvář postihli teprve tehdy, když ho přistihneme při něčem jiném, než je mu vlastní.

Ale co je člověku vlastní? A co je mu nejvlastnější? Kolik podob se dá přisoudit světu? Svět je závodiště, noclehárna, bitevní pole, labyrint, lazaret, břeskná autostráda nebo temný, hluboký les...

Svět je také cesta zbožných putování, místo k modlitbě. Nebyl to divácký objektiv, je to lidská zřítelnice, kterou se na své poutníky dívá Markéta Luskačová. Bylo třeba pobývat s nimi, jít kus jejich cestou, aby jí nastavili tvář tak bezelstnou, aby jí dali nahlédnout i do nestřežených okamžiků pohroužení, odevzdání, smutku a ticha. Hrdá pokora těchto poutníků, kteří by mohli promluvit slovy Sofoklova Oidipa:

A čas, můj bratr - 

ten mě znal, když jsem byl malý

- zná i mou velikost.

Tak jsem se narodil - jiný už nebudu.

Tak se fotografie, cenná už jako dokument, stává i něčím víc: básnickým svědectvím duchovní podoby člověka, našeho současníka, svědectvím o jednom putování, tak vzácném v tomto prostoru a čase.

Jsme v zemi evangelia.

"Dřív to bylo na světě o moc krásnější... Chodili andělé..." (Katarína Fujková,1967).

Josef Topol